AT Distribution

Wat is FirePro?

Brand is één van de belangrijkste oorzaken van ernstige schade bij bedrijven en particulieren. In beide gevallen zien we dat er niet voldoende maatregelen worden genomen om de bezittingen te beveiliging tegen een mogelijke brand.

Onze ervaringen met brand hebben ons geleerd dat je deze materie maar beter serieus neemt.
Door de jaren heen hebben onze klanten ernstige schade kunnen voorkomen door het gebruik van onze gecertificeerde aerosol blusmiddelen van FirePro blussystemen hebben we onze klanten weten beschermen volgende types van schade:

 • - Patrimonium schade
 • - Stilstand in productie
 • - Stilstand in logistiek
 • - Shut-down of tijdelijke sluitingen
 • - Schade aan apparatuur
 • - Schade aan materieel en machinerie
 • - Verlies van data (typisch bij brand in serverruimtes)
 • - Milieuverontreiniging (via bluswater)
 • - Gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers
 • - Minimaliseren van economische schade


Bovendien is het een wettelijke zorgplicht dat u als onderneming en/of bestuurder verantwoordelijk bent voor de veiligheid en welzijn van al uw medewerkers.


img

Hoe werkt FirePro?

De FirePro condensed aerosol blussystemen zetten – eenmaal geactiveerd – een reactie in gang waarbij de vrijgekomen condensed aerosol de vrije radicalen van de verbranding bindt. De condensed aerosol die door dit type brandblussystemen wordt gegenereerd bestrijdt en blust vuur niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) of koeling, maar door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten.

Een greep uit de mogelijke FirePro toepassingen

De FirePro brandblussystemen kunnen gebruikt worden in volgende sectoren:
 • - Agrarische sector
 • - Archiefbeheer
 • - Bedrijven
 • - Cultureel erfgoed
 • - Defensie
 • - Duurzame windmolens
 • - Energiecentrales
 • - Fabrieken
 • - Horeca
 • - ICT sector
 • - Lithium Ion
 • - Maritiem
 • - Offshore
 • - Opslagruimtes
 • - Opslag PGS 14 en 15
 • - Petrochemische industrie
 • - Technische ruimtes
 • - Voertuigen
 • - Zorgsector

Redenen om voor FirePro te kiezen

EFFICIËNTER en DOELGERICHTER in brandpreventie dan enig ander bestaand conventioneel systeem. Er is 30+ gram van het blusmateriaal nodig om 1 kubieke meter te beschermen, vergeleken met 200-350 gram Halon of zelfs 700-1500 gram CO2.

OZONVRIENDELIJK want zij stoten geen stoffen uit die schadelijk zijn voor de ozonlaag.

NIET CORROSIEF maar ze beschermen goederen wel, en beschadigen dus niets. De blusmiddelen bevatten geen actieve corrosieve stoffen. Daarom worden apparaten, objecten of materialen niet vernield of zelfs maar aangetast. Bij andere blusmiddelen gaat datgene wat niet door het vuur wordt vernield, alsnog verloren door de gebruikte stoffen (zoals water, schuim en poeder).

NIET SCHADELIJK VOOR MENS EN DIER. De blusmiddelen zijn niet giftig en nemen geen zuurstof weg.

MILIEUVRIENDELIJK want zij dragen het ‘Green Product keurmerk’. Laboratoriumproeven tonen aan dat ze geen schadelijke effecten hebben op bodem, water, lucht, het klimaat, dieren, planten, micro-organismen.
- Ozonafbrekend vermogen (ODP) = 0
- Potentiële bijdrage aan de opwarming van de aarde (GWP) = 0
- Atmosferische levensduur (ALT) = verwaarloosbaar

HOUDERS NIET ONDER DRUK waardoor de units zich dus zonder enig gevaar in de buurt van het vuur kunnen bevinden (in tegenstelling tot de andere blusstoffen waarvan de houders onder druk staan en die onderworpen zijn aan alle beperkingen van druk en temperatuur).

KOSTENEFFICIËNT want geen dure leiding-installaties, pompen en enorme tanks nodig.

COMPACT en dus eenvoudig te vervoeren en makkelijk te installeren zonder lange en dure onderbreking van de activiteiten in het pand waar de installatie plaatsvindt.

EENVOUDIG en COMPATIBEL om aan te sluiten op bestaande conventionele branddetectiesystemen, activeringssystemen en zelfs alarmsystemen.

MINDER ONDERHOUD vereist tijdens hun levensduur dan enig ander conventioneel systeem en dus een heel stuk goedkoper in ‘total life cost’.

LEVENSDUUR van wel minimaal 10 JAAR, gedurende welke de blussers te allen tijde bedrijfsklaar zijn (detectie, activering en uittreding).

GEHEEL AUTOMATISCH EN AUTONOOM in hun werking. Branddetectie = hoeft niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding Activering = hoeft niet afhankelijk te zijn van een externe elektrische voeding of perslucht Uittreding = het systeem is niet afhankelijk van een externe elektrische voeding of perslucht

HANDMATIGE ACTIVERING is eveneens mogelijk en kunnen vanaf een veilige afstand nabij het vuur worden gerold/geplaatst.

EFFECTIEF en MULTI-INZETBAAR want de ontwikkeling van het vuur kan in een zeer vroeg stadium worden gestopt. Zij bestrijden branden van klasse A, B, C, E, F en L in de eerste stadium van de brand extreem effectief, waardoor brandpreventie wordt bevorderd en verdere schade aan goederen dus wordt voorkomen.

BEPERKTE VERSPREIDING van het vuur door de snelle werking van FirePro. Dit eveneens op zeer brandbare materialen zoals benzine, diesel, gas, kunststof, hout, steenkool, papier, rubber, elektrische apparatuur, enzovoort.

INSTALLATIE OVERAL MOGELIJK en zelfs op plaatsen met variërende omgevingstemperatuur of met hoge relatieve luchtvochtigheid tot zelfs 98%.

SELECTIEVE ACTIVERING is mogelijk, hierdoor wordt onnodige activering van andere delen van het systeem voorkomen en blijven de kosten tot een minimum beperkt.

INTERNE BESCHERMING d.m.v. het plaatsen van de FirePro’s waar dat nog niet eerder mogelijk was dankzij de interne brandblussers voor lokale bescherming ofwel bronbestrijding.

Effect op de omgeving

Blusmiddel Effect op mensen Effect op goederen Effect op milieu Installatie- en onderhoudseisen
FirePro Onschadelijk voor mens en dier Geen schade aan goederen 100% milieuvriendelijk Eenvoudige installatie. Weinig onderhoud.
CO2 Zeer schadelijk voor de mens! Koelings-effect (en dus condens) kan technische appraten beschadigen Over het algemeen wordt er meer CO2 uitgestoten door andere bronnen Uitgebreid leidingstelsel noodzakelijk. Onderhoud en bijvullen vereist.
Argon Zeer gevaarlijk voor de mens! Gebrek aan zuurstof! Geen schade aan goederen Niet schadelijk voor het milieu Uitgebreid leidingstelsel, compressors, enz. Onderhoud en bijvullen vereist.
Halon Verboden door het verdrag van Wenen (1994) Geen schade aan goederen CFK's en HCFK's zijn verboden Uitgebreid leidingstelsel, compressors, enz.
Schuim en water Potentieel gevaarlijk voor de mens Kan corrosief zijn vanwege grote concentratie water en de residuen zijn scadelijk voor gevoelige elektronische componenten. Het achterblijvende residu is mogelijk moeilijk te verwijderen en het schuim kan erg gevaarlijk zijn voor waterplaten en dieren. Uitgebreid leidingstelsel, compressors, enz. Mogelijke verstoren van de lopende werkzaamheden. Onderhoud en bijvullen vereist.


FirePro, het meest gecertificeerd en onderzocht aerosol systeem


img


Eigenschappen

Hier vindt U alle eigenschappen van onze FirePro aerosol brandblussystemen:

Duur tot uittreding vanaf ca. 3+ seconden
Noodzakelijke concentratie in het volume vanaf 30+ gram per m3
Duur effectiviteit tussen 15 en 120 minuten (berekening)
Elektrische activering 12 – 36 volt bij 0,8 A, 2 Ohm, 3-4 seconden
Max. teststroom max. 5 mA
Activeringstijd direct
Opslagconditie van -50 °C tot +100 °C
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 98%
Brandklassen A, B, C, E, F en L


Activering kan op verschillende manieren gebeuren (afhankelijk van de situatie):

 • - Een ‘elektrisch signaal’ van conventionele detectie- en activeringssystemen.
 • - Een ‘linear heat cable’. Dit is een thermisch gevoelige draad/sensor.
 • - Een ‘bulb activator’. Dit is een glazen buisje wat bij een bepaalde temperatuur breekt waardoor de aerosol brandblus-unit wordt geactiveerd.
 • - Een ‘bimetaal schakeling’. Dit is een warmteschakeling welke vanaf een bepaalde temperatuur stroom doorlaat waardoor de aerosol brandblus-unit wordt geactiveerd.


Voor de draagbare aerosol brandblus-units geldt een ‘handmatige activering’. Deze worden gericht op, of kunnen gerold worden in een ruimte waar zich een brand bevindt (afhankelijk van het gebruikte type).


Kenmerken van de vrijkomende aerosol als blusmiddel:

Elektrische geleidbaarheid Geen, tot 75.000 volt
Corrosiviteit Geen
Thermische schok Geen
Elektrostatische lading Geen
Condensatie n.v.t
Residuen na brand Reconditionering

Installatie en onderhoud

Mogelijks dient een brandbluscentrale te worden geïnstalleerd voor het aansturen van het brandblussysteem.
Deze centrales moeten voldoen aan de EN-12094-1 en SVI regelgeving.


Aansturen brandblusinstallatie

 • - Een brandmeldinstallatie, die in de beveiligde ruimte met blussing werd geplaatst (twee-melder, alarmering, doormeldingen, etc.) geeft een seintje aan een brandbluscentrale die vervolgens de blusinstallatie activeert (automatische branddetectie installatie).
 • - Er wordt een brandbluscentrale (EN-12094) geplaatst die de brandblusinstallatie aanstuurt en door middel van potentiaal vrije contacten een doormelding maakt naar een brandmeldinstallatie.


Automatische branddetectie installatie

 • - EERSTE MELDING (1STE DETECTOR WORDT AANGESPROKEN)
  Optisch & akoestisch alarm (pulsende toon) gaat af. Dit wordt ook wel Slow-Whoop genoemd. Verder wordt via de vrije potentialen contacten (wanneer ingesteld) een sein gestuurd naar de alarmcentrale en eventuele luchtbehandelingssystemen uitgeschakeld.
 • - TWEEDE MELDING (2DE DETECTOR WORDT AANGESPROKEN)
  Optisch & akoestisch alarm (gelijkluidende toon) gaat af. Dit zowel binnen als buiten de ruimte; er gaat een vertraging in van 30 seconden waarna de blusinstallatie wordt geactiveerd.


Eventueel kunnen er panelen worden geplaatst voorzien van de tekst:
Ruimte niet betreden. Blusinstallatie geactiveerd


Aangesloten handbedieningen

Door de gele handdrukknop te bedienen kan men de blusinstallatie handmatig activeren. Na activering zullen de akoestische en optische alarmen geactiveerd worden en zal de vertraging van 30 seconden ingaan zodat een ieder ruim voldoende de tijd heeft om de ruimte te verlaten.
img


Uitschakeling alarmen

Alarmen die zijn ingeschakeld mogen niet zomaar worden uitgeschakeld. Dit mag alleen gebeuren door daartoe bevoegde personen. Deze zullen eerst de ruimte controleren om te kunnen bepalen of er geen gevaar meer is. Bij gasblussystemen zal de ruimte eerst betreden worden door daartoe bevoegde personen met ademlucht en meetapparatuur om het ingebrachte blusgas en zuurstofgehalte te meten. In een ruimte waar een brand heeft gewoed (hoe klein dan ook) dient men rekening te houden met giftige stoffen en gassen. BETREED DAAROM NOOIT ZOMAAR ZULKE RUIMTES!


Sleutelschakelaar

Om een ruimte veilig te kunnen betreden en/of in de ruimte werkzaamheden uit te voeren (met name bij blusgasinstallaties), dient bij toegangsdeur een sleutelschakelaar geplaatst te worden waarmee men de automatische aansturing van de blusinstallatie kan uitschakelen.


Elektrische brandmeldinstallaties

Om een ruimte veilig te kunnen betreden en/of in de ruimte werkzaamheden uit te voeren (met name bij blusgasinstallaties), dient bij toegangsdeur een sleutelschakelaar geplaatst te worden waarmee men de automatische aansturing van de blusinstallatie kan uitschakelen.


- Brandinstallatie melding
Verder dient een blusinstallatie conform NEN-2535 gevoed worden door tenminste twee van elkaar onafhankelijke voedingsbronnen. Beide moeten de gehele installatie afzonderlijk van elkaar kunnen laten functioneren. In de meterkast dient duidelijk te worden aangegeven welke aparte groep(en) voor de blusinstallatie is/zijn.


- Bedieningsinstructie
Bij de overdracht van een brandblusinstallatie is een ‘logboek’ een belangrijk onderdeel.
In dit logboek dienen de volgende zaken minimaal te bevatten:

 • - Document overdracht installatie en logboek
 • - Programma van Eisen
 • - Berekeningen
 • - Datasheets
 • - Rapport van oplevering
 • - Veiligheidsbladen van de blusstof (gas)
 • - Onderhoudsovereenkomst
 • - Informatie-, Instructie- & Gebruikershandleiding(en)
 • - Schematische aansluitingen
 • - Projectietekeningen
 • - Documenten voor de beheerder installatie(s)


De bedieningsinstructies moeten aangeleverd en/of vertaald worden in de taal van de gebruiker en minimaal een set in de Nederlandse taal. Dit zelfde geldt voor alle bedienings- en signaleringsapparatuur van de brandblusinstallatie.


Benodigd onderhoud voor FirePro blussystemen
Onderhoud aan conventionele brandblussystemen vereist vaak gekwalificeerde technici op verschillende terreinen, terwijl het onderhoud van FirePro blussystemen op een veel eenvoudiger en minder tijdrovende wijze kan worden uitgevoerd door gespecialiseerde CATTAS gecertifieerde instanties of eigen mensen.

De inspectie en het vullen van drukgascilinders komt te vervallen, evenals de noodzaak van het op voorraad houden van de vaak volumineuze en dure reserveonderdelen voor dergelijke apparatuur.

Belangrijke opmerking: alle installatie-, onderhouds- en vervangingswerkzaamheden met betrekking tot lege units kunnen alleen worden uitgevoerd door het bevoegde personeel van de leverancier.